Hi, ik ben Lorenza en welkom op mijn platform! JAIA staat voor: Just As I Am, want ik help sensitieve vrouwen zoals jij hun true nature te vinden en te leven volgens wie ze echt zijn.

Elke week tips in de podcast ↓

Energietype test 

Podcast

Shop

Programma

Coaching

De Essentials

Blog

Contact

Algemene Voorwaarden JAIA

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van JAIA.   

JAIA.
Postadres:
Noordendijk 735
3319 GK te Dordrecht
hello@jaia.life 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 68235178
Ons btw-nummer is 216.256.835.B01 

Eigenaar en Contactpersoon:
Lorenza dell’Aquila
Lorenza@jaia.life
 

Artikel 1-  Inleidende bepaling. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JAIA en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, courses, coachings, trainingen, ebooks en andere vormen van door JAIA aangeboden diensten in persoonlijke ontwikkeling, en alles hierom samenhangend. Hierna in het algemeen te noemen als coaching en cursussen. 

Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle fysieke producten van JAIA. Onder producten vallen de JAIA olie blends, remedie mist sprays en andere fysieke producten van JAIA.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als JAIA en opdrachtgever/cursist/client deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.  

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : 

 1. JAIA: de gebruiker van de in dit document opgestelde voorwaarden en alle aan JAIA op enigerlei wijze verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 2. Deelnemer: de wederpartij van JAIA die een product of dienst afneemt. Omschreven als cursist, client, deelnemer, consument. 

Artikel 2 – Totstandkoming 

De overeenkomst tussen JAIA en opdrachtgever/cursist/deelnemer komt tot stand door: 

 • ofwel door betalen van aankoop via de website (bij coachingstrajecten, online trainingen en (online) producten)
 • ofwel na een schriftelijke bevestiging van JAIA aan de client of cursist na een aanmelding via email of telefonische aanmelding (voor soulsessies 1:1 coachings).
 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en JAIA (bij
  in-companytrajecten). 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 –  Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 –  Online courses en producten. 

 1. Onder online courses en producten wordt verstaan: alle courses, ebooks, trainingen, webinars die via JAIA online mogelijk gemaakt worden. Onder producten wordt verstaan: alle door JAIA aangeboden fysieke producten.
 2. Deelnemers zijn ingeschreven voor een course van JAIA wanneer ze zich hebben ingeschreven via het boekingssysteem via de JAIA website. 
 3. De betaling geschiedt voordat de cursus of het online product geleverd wordt. Dit wordt geregeld via de website. Na betaling ontvangt de deelnemer direct, tot uiterlijk binnen 24 uur de inloggegevens of de download link van je product. Tenzij, er een vast moment of data voor de course gepland staat. 
 4. Wijziging overeenkomst door JAIA. JAIA heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, of te wijzigen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
 5. Door het betalen van een product, coaching, course of andere geleverde dienst verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede dat hij/zij alle vragen op het eventuele aanmeldformulier naar waarheid beantwoord heeft. 
 6. Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn of de download link van het product is verstuurd. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kostenloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.
 7. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

Artikel 7 – Coaching

 1. Onder online coachings wordt verstaan: alle 1:1 trajecten, losse sessies, intakes en voorgesprekken.
 2. Er is altijd recht op een eenmalig gratis en vrijblijvend 30 minuten kennismakingsgesprek. 
 3. Het staat JAIA vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten geen coaching te willen verlenen aan de client. Het staat ook de client vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de kennismaking. 
 4. Na akkoord en voor aanvang van de eerste sessie ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 10 werkdagen te worden voldaan. Alle te verschuldigde betalingen worden altijd betaald vooraf aan een sessie. Er hoeven geen administratiekosten te worden betaald.  
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede dat hij/zij alle vragen op het eventuele aanmeldformulier naar waarheid beantwoord heeft. 
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de client in rekening gebracht. 
 7. Bij te late betaling kan de client geen beroep meer doen op zijn inschrijving. Het staat JAIA dan vrij een andere afspraak in te plannen op de tijd van de ingeplande sessie. 
 8. Annuleren van een sessie kan alleen via e-mail . Dit kan tot 10 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail. Binnen die 10 dagen kan het volledig betaalde bedrag worden teruggestort. Na het termijn van 10 dagen kan tot 1 week voor aanvang beroep worden gedaan op een annulering. De client krijgt dan nog 50% van het betaalde bedrag terug. Bij annulering korter dan 1 week voor startdatum van het traject is het volledige bedrag verschuldigd. Eerdergenoemde geldt ook wanneer dit bedrag nog niet (of in zijn totaliteit) is voldaan. 
 9. Het verzetten van een afspraak kan tot 24 uur van te voren. Hierbij wordt de afspraak op een ander moment ingepland. 
 10. Bij het verzetten binnen 24 uur van te voren wordt er 25% van het bedrag van de betreffende sessie extra in rekening gebracht. Er wordt voor de sessie een ander moment gekozen. 
 11. Bij het niet (online) aanwezig zijn op het moment van de sessie vervalt het recht op een andere afspraak, of worden de (als dan nog niet betaalde kosten) alsnog in rekening gebracht. 
 12. JAIA heeft altijd het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgaaf van rede, te verzetten.

  Artikel 8 – Workshops & Retraite 

1. Na inschrijving van een workshop of retraite kan kosteloos worden geannuleerd tot 10 werkdagen voorafgaand aan het betreffende event/de betreffende retraite (met uitzondering van retraites buiten Nederland).
2. Retraites in het buitenland zijn hier een uitzondering op. Deze kunnen na boeken niet worden geannuleerd.
3. Bij het niet aanwezig kunnen zijn op het moment van de workshop/retraite en bij afmelding binnen 10 werkdagen vervalt het recht op een andere workshop/retraite, en vervalt het recht op terugbetaling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • JAIA aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursussen of coachings.  
 • De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen welzijn. 
 • JAIA is niet aansprakelijk voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de client. JAIA zal de client er daarom altijd op wijzen om bij enige twijfel of ongerustheid een arts of psychiater te raadplegen. De client blijft zelf verantwoordelijk. 

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, kan de consument zich de klacht melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15. Auteursrecht.   

Het auteursrecht op de door JAIA uitgegeven brochures, teksten, ebooks, webinars, coachingshandouts, cursusmateriaal en alle overige content en website inhoudt, ligt bij JAIA, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van JAIA mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. JAIA heeft het auteursrecht op alle vormen van content, communicatie uitingen en beeld/video/audio materiaal die zij vrijgeeft. JAIA heeft ook het recht op alle uitgaves en hand-outs die zij beschikbaar stelt ten voortkomen uit haar werkzaamheden. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechten.  

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen JAIA en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Den Haag.