Algemene Voorwaarden | JAIA

ALGEMENE VOORWAARDEN JAIA

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van JAIA. 

JAIA. 
Postadres: 
Noordendijk 735
3319 GK te Dordrecht
info@jaia-academy.com

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 68235178 
Ons btw-nummer is 216.256.835.B01

Eigenaar en Contactpersoon: 
Lorenza dell’Aquila 
Lorenza@jaia-academy.com

 

Artikel 1 Inleidende bepaling.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JAIA en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, courses, coachings, trainingen, ebooks en andere vormen van door JAIA aangeboden diensten in persoonlijke ontwikkeling, en alles hierom samenhangend. Hierna in het algemeen te noemen als coaching en cursussen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als JAIA en opdrachtgever/cursist/client deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

 1. JAIA: de gebruiker van de in dit document opgestelde voorwaarden en alle aan JAIA op enigerlei wijze verbonden freelancers, ondernemingen en organisaties. 
 2. Deelnemer: de wederpartij van JAIA die een product of dienst afneemt. Omschreven als cursist, client, deelnemer, consument. 

 

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen JAIA en opdrachtgever/cursist/deelnemer komt tot stand door:

 • ofwel door betalen van aankoop via de website (bij online trainingen en online producten)
 • ofwel na een schriftelijke bevestiging van JAIA aan de client of cursist na een aanmelding via email of telefonische aanmelding (voor soulsessies 1:1 coachings).
 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en JAIA (bij in-companytrajecten). 

 

Artikel 3. Online courses en producten. 

 1. Onder online courses en producten wordt verstaan: alle courses, ebooks, trainingen, webinars die via JAIA online mogelijk gemaakt worden. 
 2. Deelnemers zijn ingeschreven voor een course van JAIA wanneer ze zich hebben ingeschreven via het boekingssysteem via de JAIA website. 
 3. De betaling geschiedt voordat de cursus of het online product geleverd wordt. Dit wordt geregeld via de website. Na betaling ontvangt de deelnemer direct, tot uiterlijk binnen 24 uur de inloggegevens of de download link van je product. Tenzij, er een vast moment of data voor de course gepland staat. 
 4. Wijziging overeenkomst door JAIA. JAIA heeft het recht de workshop/cursusovereenkomst op te zeggen, of te wijzigen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
 5. Door het betalen van de online course verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede dat hij/zij alle vragen op het eventuele aanmeldformulier naar waarheid beantwoord heeft. 
 6. Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn of de download link van het product is verstuurd. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kostenloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.
 7. Als er na een jaar na aanschaf van de training nog niet gestart is met de training, vervalt de toegang tot de online training.

 

Artikel 4. Online coachings.

 1. Onder online coachings wordt verstaan: soulsessies, coachings, alle 1:1 sessies, intakes en voorgesprekken.
 2. Er is altijd recht op een eenmalig gratis en vrijblijvend 10 minuten kennismakingsgesprek. 
 3. Het staat JAIA vrij om op basis van het kennismakingsgesprek te besluiten geen coaching te willen verlenen aan de client. Het staat ook de client vrij om zonder opgaaf van rede niet verder te gaan na de kennismaking. 
 4. Na akkoord en voor aanvang van de eerste sessie ontvangt de deelnemer een digitale factuur. Deze factuur dient binnen 10 werkdagen te worden voldaan. Alle te verschuldigde betalingen worden altijd betaald vooraf aan een sessie. Er hoeven geen administratiekosten te worden betaald.  
 5. Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Alsmede dat hij/zij alle vragen op het eventuele aanmeldformulier naar waarheid beantwoord heeft. 
 6. Bij te late betaling worden er administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de client in rekening gebracht. 
 7. Bij te late betaling kan de client geen beroep meer doen op zijn inschrijving. Het staat JAIA dan vrij een andere afspraak in te plannen op de tijd van de ingeplande sessie. 
 8. Annuleren van een sessie kan alleen via e-mail . Dit kan tot 10 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail. Binnen die 10 dagen kan het volledig betaalde bedrag worden teruggestort. Na het termijn van 10 dagen kan tot 1 week voor aanvang beroep worden gedaan op een annulering. De client krijgt dan nog 50% van het betaalde bedrag terug. Bij annulering korter dan 1 week voor startdatum van het traject is het volledige bedrag verschuldigd. Eerdergenoemde geldt ook wanneer dit bedrag nog niet (of in zijn totaliteit) is voldaan. 
 9. Het verzetten van een afspraak kan tot 24 uur van te voren. Hierbij wordt de afspraak op een ander moment ingepland. 
 10. Bij het verzetten binnen 24 uur van te voren wordt er 25% van het bedrag van de betreffende sessie extra in rekening gebracht. Er wordt voor de sessie een ander moment gekozen. 
 11. Bij het niet (online) aanwezig zijn op het moment van de sessie vervalt het recht op een andere afspraak, of worden de (als dan nog niet betaalde kosten) alsnog in rekening gebracht. 
 12. JAIA heeft altijd het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een individuele afspraak, zonder opgaaf van rede, te verzetten.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 • JAIA aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursussen of coachings.  
 • De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen welzijn. 
 • JAIA is niet aansprakelijk voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de client. JAIA zal de client er daarom altijd op wijzen om bij enige twijfel of ongerustheid een arts of psychiater te raadplegen. De client blijft zelf verantwoordelijk. 

 

Artikel 6. Auteursrecht. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Lorenza dell’Aquila, eigenaar van JAIA. Zodat zij een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/training schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Lorenza dell’Aquila. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 

Artikel 7. Auteursrecht. 

Het auteursrecht op de door JAIA uitgegeven brochures, teksten, ebooks, webinars, coachingshandouts, cursusmateriaal en alle overige content en website inhoudt, ligt bij JAIA, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van JAIA mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. JAIA heeft het auteursrecht op alle vormen van content, communicatie uitingen en beeld/video/audio materiaal die zij vrijgeeft. JAIA heeft ook het recht op alle uitgaves en hand-outs die zij beschikbaar stelt ten voortkomen uit haar werkzaamheden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen JAIA en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Den Haag.